Lupa

Bezpečnostní tabulky dle normy - EN ISO 7010


Bezpečnostní značka, značení, cedule, tabulky - DLE EN ISO 7010


Evakuační východy, umístění zabezpečovacího zařízení nebo bezpečnostní vybavení, bezpečnostní opatření (značky bezpečného stavu) (E)

Nouzový východ (vlevo dolů)
ISO 7010-E001
Nouzový východ (vlevo nahoru)
ISO 7010-E001
Nouzový východ (vlevo)
ISO 7010-E001
Nouzový východ (vpravo dolů)
ISO 7010-E002
Nouzový východ (vpravo nahoru)
ISO 7010-E002
Nouzový východ (vpravo)
ISO 7010-E002
Pohotovostní telefon pro první pomoc nebo únik
ISO 7010-E004
Telefon stanice první pomoci
ISO 7010-E004
V případě úrazu volej na tel. číslo
ISO 7010-E004
Lékař
ISO 7010-E009
Oční sprcha
ISO 7010-E011
Zdravotnická sprcha
ISO 7010-E012
Detekční systém přítomnosti a orientace dětské sedačky (CPOD)
ISO 7010-E014
Nouzové okno
ISO 7010-E016
Pro otevření otočit proti směru hodinových ručiček
ISO 7010-E018
Pro otevření otočit po směru hodinových ručiček
ISO 7010-E019
Tlačítko nouzového zastavení
ISO 7010-E020
Dveře se otevírají tlačením na levé straně
ISO 7010-E022
Dveře se otevírají tlačením na pravé straně
ISO 7010-E023


Značky příkazu (M)

Bruska určena jen pro broušení nástrojů
ISO 7010-M001
Bruska určena jen pro broušení nástrojů
ISO 7010-M001
Dbejte zvýšené opatrnosti
ISO 7010-M001
Dbejte zvýšené opatrnosti v tomto prostoru
ISO 7010-M001
Dodržuj bezpečné pracovní postupy
ISO 7010-M001
Jen zde pracuj!
ISO 7010-M001
Jen zde vstupuj!
ISO 7010-M001
Nezapínej! Na zařízení se pracuje
ISO 7010-M001
Ochranný kryt sejmi jen je-li zařízení v klidu
ISO 7010-M001
Opravuj, čisti a seřizuj jen zajištěný stroj v klidu
ISO 7010-M001
Použít jen v případě havárie
ISO 7010-M001
Použití zařízení jen pod dozorem dospělou osobou
ISO 7010-M001
Používej ochranné pracovní pomůcky
ISO 7010-M001
Pracuj jen s nejiskřícím nářadím
ISO 7010-M001
Před odchodem vypni proud
ISO 7010-M001
Před odchodem vypni proud!
ISO 7010-M001
Před odchodem zavři přívod plynu
ISO 7010-M001
Před opuštěním pracoviště vypni stroj
ISO 7010-M001
Před opuštěním pracoviště vypni zařízení
ISO 7010-M001
Před sejmutím krytu vypni hlavní vypínač
ISO 7010-M001
Před vstupem do tohoto prostoru se ohlas u vedoucího
ISO 7010-M001
Před začátkem práce upni oděv a zakryj oči
ISO 7010-M001
Před začátkem práce upni oděv a zakryj vlasy
ISO 7010-M001
Toto lešení slouží jako pomocná konstrukce
ISO 7010-M001
V nebezpečí stiskni tlačítko!
ISO 7010-M001
Vymezený prostor musí zůstat vždy volný
ISO 7010-M001
Vypni před začátkem práce
ISO 7010-M001
Zamezte zdrojům jiskření nebo statické elektřiny
ISO 7010-M001
Zamykejte dveře
ISO 7010-M001
Zamykejte dveře po...h
ISO 7010-M001
Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník
ISO 7010-M001
Zavírejte dveře
ISO 7010-M001
Zhasněte světla při odchodu
ISO 7010-M001
Ponechat uzamčené
ISO 7010-M028
Použít houkačku
ISO 7010-M029


Značky zákazu (P)

Akumulátorovna - Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm
ISO 7010-P001
Mazání a čištění za provozu zakázáno
ISO 7010-P001
Neotvírej za chodu
ISO 7010-P001
Neotvírej za chodu - červená verze
ISO 7010-P001
Použití kloubového hřídele s poškozeným krytem se zakazuje
ISO 7010-P001
Soukromá cesta
ISO 7010-P001
Zákaz čištění za chodu
ISO 7010-P001
Zákaz manipulace
ISO 7010-P001
Zákaz manipulace při provozu
ISO 7010-P001
Zákaz neoprávněné manipulace
ISO 7010-P001
Zákaz snímání krytu za chodu
ISO 7010-P001
Zákaz spouštění motorů v uzavřené garáži
ISO 7010-P001
Zákaz svařování v tomto prostoru
ISO 7010-P001
Zákaz uvedení do chodu před uzavřením ochranného krytu
ISO 7010-P001
Zákaz vjezdu vozidlům s pohonem na plyn
ISO 7010-P001
Zde nekuř, nejez ani nepij
ISO 7010-P001
Kouření zakázáno. Ve všech prostorách školy je rovněž zakázáno používat elektronické cigarety
ISO 7010-P002
Neodhazujte nedopalky na zem
ISO 7010-P002
Zákaz kouření - symbol
ISO 7010-P002
Zákaz kouření elektronických cigaret ve všech prostorách
ISO 7010-P002
Zákaz kouření mimo vyhrazených prostor
ISO 7010-P002
Zákaz kouření na chodbách a schodištích
ISO 7010-P002
Zákaz kouření v celé budově
ISO 7010-P002
Zákaz kouření v celém areálu
ISO 7010-P002
Zákaz kouření v celém areálu
ISO 7010-P002
Zákaz kouření v celém objektu
ISO 7010-P002
Zákaz kouření ve společných prostorech
ISO 7010-P002
Zákaz kouření, No smoking
ISO 7010-P002
Zákaz kouření a manipulace s ohněm
ISO 7010-P003
Zákaz kouření a manipulace s plamenem v okruhu
ISO 7010-P003
Zákaz kouření a manipulace s plamenem v okruhu . . . m od skladu
ISO 7010-P003
Zákaz kouření a používání otevřeného ohně v celém areálu
ISO 7010-P003
Zákaz kouření a přístupu s plamenem
ISO 7010-P003
Zákaz kouření a vstupu s plamenem
ISO 7010-P003
Zákaz manipulace s plamenem - symbol
ISO 7010-P003
Zákaz prací s otevřeným ohněm
ISO 7010-P003
Zákaz rozdělávání ohňů v lese
ISO 7010-P003
Zákaz vstupu a manipulace s otevřeným ohněm
ISO 7010-P003
Zákaz vstupu s otevřeným ohněm
ISO 7010-P003
Zákaz výskytu otevřeného ohně
ISO 7010-P003
Zákaz výskytu otevřeného ohně v okruhu .. m od objektu
ISO 7010-P003
Zákaz vstupu dětem
ISO 7010-P036


Značky výstrahy (W)

Dbejte zvýšené pozornosti
ISO 7010-W001
Germicidní lampa UV-C záření poškozuje oči a kůži
ISO 7010-W001
Komunikace se v zimě neudržuje, vstup na vlastní nebezpečí
ISO 7010-W001
Nebezpečí infračerveného a ultrafialového zaření
ISO 7010-W001
Nebezpečí odlétajících třísek
ISO 7010-W001
Nebezpečí popálení sálavým teplem
ISO 7010-W001
Nebezpečí rozdrcení celého těla shora
ISO 7010-W001
Nebezpečí úrazu
ISO 7010-W001
Nebezpečí úrazu, vstup pouze pro pověřené osoby
ISO 7010-W001
Nebezpečný odpad
ISO 7010-W001
Nemanipulovat
ISO 7010-W001
Neotvírej za chodu - žlutá verze
ISO 7010-W001
Nesahat!
ISO 7010-W001
Opatrně zavírat
ISO 7010-W001
Pozor automatický přerušovaný chod
ISO 7010-W001
Pozor čerstvě natřeno, nedotýkejte se, ...
ISO 7010-W001
Pozor jeřáb dálkově ovládán
ISO 7010-W001
Pozor jeřáby s elektromagnety a vakuovým zařízením
ISO 7010-W001
Pozor na jeřáb
ISO 7010-W001
Pozor nebezpečí zásahu pohyblivou částí
ISO 7010-W001
Pozor nemanipuluj pod zatížením
ISO 7010-W001
Pozor nízké dveře
ISO 7010-W001
Pozor nízký průjezdový profil
ISO 7010-W001
Pozor nízký průřez
ISO 7010-W001
Pozor objekt střežen psy
ISO 7010-W001
Pozor odletující částice
ISO 7010-W001
Pozor otevřeno
ISO 7010-W001
Pozor proudění horkého vzduchu
ISO 7010-W001
Pozor řezná část
ISO 7010-W001
Pozor rotující část
ISO 7010-W001
Pozor rotující části
ISO 7010-W001
Pozor snížený podhled
ISO 7010-W001
Pozor snížený profil
ISO 7010-W001
Pozor střižná část
ISO 7010-W001
Pozor světelný obvod zůstává pod napětím i po vypnutí trakčního vedení
ISO 7010-W001
Pozor teplota vyšší než 50 °C
ISO 7010-W001
Pozor tlačné místo
ISO 7010-W001
Pozor úzký průřez
ISO 7010-W001
Pozor za chodu stroje neotvírat
ISO 7010-W001
Pozor zařízení se opravuje
ISO 7010-W001
Pozor zavřeno
ISO 7010-W001
Pozor zúžená průchozí šířka lávky
ISO 7010-W001
Pozor! Zařízení staveniště
ISO 7010-W001
Pozor, na zařízení se pracuje
ISO 7010-W001
Rizikové pracoviště
ISO 7010-W001
Výstraha - Dodržuj dostatečnou vzdálenost
ISO 7010-W001
Výstraha - Možnost namotání paží do stroje
ISO 7010-W001
Výstraha - Možnost výbuchu
ISO 7010-W001
Výstraha - Možnost zásahu obličeje letícím objektem
ISO 7010-W001
Výstraha - Nebezpečí nadýchání
ISO 7010-W001
Výstraha - Nebezpečí propíchnutí ruky
ISO 7010-W001
Výstraha - Nebezpečí točící se hřídel
ISO 7010-W001
Výstraha - Nebezpečí useknutí chodidla zepředu
ISO 7010-W001
Výstraha - Nebezpečí vtáhnutí ruky mezi válečky
ISO 7010-W001
Výstraha - Nebezpečí vtažení končetiny ozubenými koly
ISO 7010-W001
Výstraha - Neodstraňuj kryt pokud je stroj v běhu
ISO 7010-W001
Výstraha - Nesahej do tohoto prostoru
ISO 7010-W001
Výstraha - Nesahej do tohoto prostoru
ISO 7010-W001
Výstraha - Nesedej-nepřepravuj za jízdy osoby na této části energetického stroje
ISO 7010-W001
Výstraha - Nevstupuj do prostoru při pohybu stroje – otvírání
ISO 7010-W001
Výstraha - Nevstupuj do prostoru při pohybu stroje – zavírání
ISO 7010-W001
Výstraha - Před manipulaci si přečti návod
ISO 7010-W001
Výstraha - Před opravou, seřizováním nebo údržbou zajistěte stroj proti spuštění
ISO 7010-W001
Výstraha - Při opravách nebo seřizování odpoj od zdroje elektřiny
ISO 7010-W001
Výstraha - Radar
ISO 7010-W001
Výstraha - Svahová dostupnost 9°
ISO 7010-W001
Výstraha - Zajisti část stroje proti náhodnému poklesu
ISO 7010-W001
Výstraha - Zajisti mobilní stroj klínem proti samovolnému pojezdu
ISO 7010-W001
Výstraha - Zajisti nebezpečný prostor před započetím činnosti
ISO 7010-W001
Výstraha - Zajisti přímočarý hydromotor proti poklesu
ISO 7010-W001
Výstraha -Možnost stlačení dolních končetin shora
ISO 7010-W001
Zúžený profil
ISO 7010-W001
Zvýšené nebezpečí úrazu
ISO 7010-W001
Kyslík + mastnota = výbuch
ISO 7010-W002
Nebezpečí výbuchu
ISO 7010-W002
Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů
ISO 7010-W002
Nebezpečí výbuchu plynu
ISO 7010-W002
Nebezpečí výbuchu působením sálavého tepla
ISO 7010-W002
Pozor výbušný materiál
ISO 7010-W002
Riziko exploze
ISO 7010-W002
Kontrolované pásmo
ISO 7010-W003
Nebezpečí radioaktivní látky
ISO 7010-W003
Nebezpečné ionizující záření
ISO 7010-W003
Nebezpečné neviditelné záření
ISO 7010-W003
Nebezpečné neviditelné záření nezdržuj se zde
ISO 7010-W003
Nebezpečné neviditelné záření ve vymezeném prostoru
ISO 7010-W003
Nebezpečné radioaktivní látky
ISO 7010-W003
Pozor radioaktivní materiál
ISO 7010-W003
Pozor radioaktivní záření
ISO 7010-W003
Pozor rentgenové záření
ISO 7010-W003
Pozor zdroj ionizujícího záření
ISO 7010-W003
Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření
ISO 7010-W003
Laserové pracoviště
ISO 7010-W004
Laserové pracoviště třídy III.b
ISO 7010-W004
Laserové záření
ISO 7010-W004
Pozor laserový paprsek
ISO 7010-W004
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
ISO 7010-W012
Pozor - pod napětím i při vypnutém vypínači v kabině jeřábu
ISO 7010-W012
Pozor - při přerušení dodávky elektrické energie odpojit stroj od sítě
ISO 7010-W012
Pozor barevné označení vodičů neodpovídá ČSN
ISO 7010-W012
Pozor dvě proudové soustavy
ISO 7010-W012
Pozor el. napětí - symbol
ISO 7010-W012
Pozor elektrické zařízení
ISO 7010-W012
Pozor elektrický ohradník
ISO 7010-W012
Pozor elektrický zdroj
ISO 7010-W012
Pozor jádro spojené s VN
ISO 7010-W012
Pozor napájení ze dvou stran
ISO 7010-W012
Pozor napětí 230 V
ISO 7010-W012
Pozor napětí 230 V
ISO 7010-W012
Pozor napětí 24 V
ISO 7010-W012
Pozor napětí 3 x 230/400 V
ISO 7010-W012
Pozor napětí 400 V
ISO 7010-W012
Pozor napětí 500 V
ISO 7010-W012
Pozor napětí životu nebezpečno
ISO 7010-W012
Pozor nesynchronní stav
ISO 7010-W012
Pozor pod napětím i při vypnutém hlavním spínači
ISO 7010-W012
Pozor pod napětím i při vypnutém jističi
ISO 7010-W012
Pozor pod napětím z cizího rozvaděče
ISO 7010-W012
Pozor pomocný obvod zůstává pod napětím
ISO 7010-W012
Pozor přívod pod napětím i při vypnutém vypínači
ISO 7010-W012
Pozor světelný obvod zůstává pod napětím
ISO 7010-W012
Pozor systém... pod napětím
ISO 7010-W012
Pozor v rozvaděči je nulový vodič barvy šedé
ISO 7010-W012
Pozor VN
ISO 7010-W012
Pozor vodiče pod napětím
ISO 7010-W012
Pozor vysoké napětí
ISO 7010-W012
Pozor zařízení má dva síťové obvody
ISO 7010-W012
Pozor zbytkový náboj
ISO 7010-W012
Pozor zkratováno
ISO 7010-W012
Pozor! Elektroinstalační kanál - životu nebezpečno
ISO 7010-W012
Pozor! Kabel vysokého napětí - životu nebezpečno
ISO 7010-W012
Pozor! Motorický obvod zůstává pod napětím
ISO 7010-W012
Pozor! Možnost výskytu životu nebezpečného napětí
ISO 7010-W012
Pozor! Napětí 220 V
ISO 7010-W012
Pozor! Pod napětím
ISO 7010-W012
Pozor! Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
ISO 7010-W012
Pozor! Uzemněno
ISO 7010-W012
Pozor! Zpětný proud
ISO 7010-W012
Před sejmutím krytu nutno odpojit přívod od el. sítě
ISO 7010-W012
Vysoké napětí!
ISO 7010-W012
Vysoké napětí, životu nebezpečno!
ISO 7010-W012
Výstraha
ISO 7010-W012
Výstraha - Přítomnost elektrického proudu
ISO 7010-W012
Výstraha - životu nebezpečno dotýkat se drátů i na zem spadlých!
ISO 7010-W012
Výstraha - životu nebezpečno přibližovat se k elektrickým zařízením!
ISO 7010-W012
Výstraha trakční vedení vzdáleno jen ...cm
ISO 7010-W012
Výstraha vstupovat na trať životu nebezpečno
ISO 7010-W012
Výstraha životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení
ISO 7010-W012
Nebezpečí pádu břemene - symbol
ISO 7010-W015
Nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného předmětu
ISO 7010-W015
Nosnost jeřábu 2000 kg
ISO 7010-W015
Pozor - Pracovní prostor jeřábu
ISO 7010-W015
Pozor na zavěšené břemeno
ISO 7010-W015
Nebezpečí styku s jedovatými látkami
ISO 7010-W016
Pozor jed
ISO 7010-W016
Pozor jed na hlodavce
ISO 7010-W016
Pozor jedovaté látky - symbol
ISO 7010-W016
Sklad chemikálií
ISO 7010-W016
Výstraha toxický materiál
ISO 7010-W016
Výstraha! Riziko toxicity
ISO 7010-W016
Zvlášť nebezpečné jedy
ISO 7010-W016
Činnost se zvýšeným požárním nebezpečím
ISO 7010-W021
Hořlavá kapalina I. a II. třídy
ISO 7010-W021
Hořlavá kapalina I. třídy
ISO 7010-W021
Hořlavá kapalina II. třídy
ISO 7010-W021
Hořlavá kapalina III. třídy
ISO 7010-W021
Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti
ISO 7010-W021
Hořlavá kapalina IV. třídy
ISO 7010-W021
Hořlavé kapaliny
ISO 7010-W021
Hořlavina IV. třídy
ISO 7010-W021
Hořlaviny l. třídy
ISO 7010-W021
Hořlaviny ll. třídy
ISO 7010-W021
Hořlaviny lll. třídy
ISO 7010-W021
Nebezpečí požáru
ISO 7010-W021
Nebezpečí požáru - symbol
ISO 7010-W021
Nebezpečí požáru hořlavých kapalin
ISO 7010-W021
Nebezpečí požáru hořlavých prachů
ISO 7010-W021
Nebezpečná hořlavá kapalina
ISO 7010-W021
Pozor hořlavé páry
ISO 7010-W021
Pozor hořlavý materiál
ISO 7010-W021
Pozor sklad hořlavých kapalin
ISO 7010-W021
Práce s otevřeným plamenem
ISO 7010-W021
Pracoviště se zvýšeným nebezpečím požáru
ISO 7010-W021
Regulační stanice plynu
ISO 7010-W021
Výstraha! Požárně nebezpečné látky
ISO 7010-W021
Výstraha - Rozdrcení rukou mezi nástroji ohraňovacím lisu
ISO 7010-W030
Výstraha - Rozdrcení rukou mezi ohraňovacím lisem a materiálem
ISO 7010-W031
Výstraha - Rychlý pohyb obrobku v ohraňovacím lisu
ISO 7010-W032
Výstraha - Ostnatý drát
ISO 7010-W033
Výstraha - Býk
ISO 7010-W034
Pád předmětů - symbol
ISO 7010-W035
Výstraha - Střecha není bezpečná proti prolomení
ISO 7010-W036
Výstraha - Náhlý silný zvuk
ISO 7010-W038