¨¨

BISON SUPER GLUE GEL 2 G


Gelové vteřinové lepidlo. Výhodné pro lepení ploch,, které jsou svislé, savé, nebo velmi malé (gel nestéká) Více

Kód produktu: P00253 Doprava a platba Hmotnost: 0.035 kg

39 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks

Gelové vteřinové lepidlo. Výhodné pro lepení ploch,, které jsou svislé, savé, nebo velmi malé (gel nestéká) Více

Kód produktu: P00253 Doprava a platba Hmotnost: 0.035 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON SUPER GLUE GEL 2 G BISON SUPER GLUE GEL 2 G, Kód: 25353 Skladem více než 5 ks 39 Kč

Lepidlo BISON SUPER GLUE GEL 2 G 

Vysoce kvalitní gelové kyanoakrylátové lepidlo určené pro lepení hladkých, čistých a suchých povrchů.
Výhodou gelové formy je, že lepidlo nestéká
ROZSAH POUŽITÍ: Velmi univerzální, lepí gumu, slepitelné plasty, kovy, keramiku, porcelán, dřevo, a mnoho dalších materiálů.
NÁVOD K POUŽITÍ: Lepidlo v přiměřeném množství naneste na jednu plochu (množství lepidla není přímo úměrné kvalitě lepeného spoje) přitiskněte k sobě a fixujte několik sekund, nebo do úplného vytvrzení. Větší množství lepidla může dobu vytvrzení prodloužit.
TIP: K lepení porézních a pružných materiálů (např. dřeva, gumy, umělé kůže apod.) použijte BISON Strong & Safe.
POUŽITÍ TUBY: Udržujte konec tuby čistý, hadříkem nebo ubrouskem odstraňte lepidlo též z prstů. Skladujte v chladu a suchu.
UPOZORNĚNÍ: žíravost/dráždivost pro kůži (kat.2), vážné poškození očí/podráždění očí (kat.2), toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice (podráždění dýchacích cest) (kat.3).Bezpečnostní upozornění

x

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Obsah nebezpečných látek: ethyl-2-kyanakrylát


H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P261 - Zamezte vdechování par.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Info

Traiva recenze