BISON PLASTIC 25 ml


ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na studené svařování tvrdých plastů. Více

Kód produktu: P00275 Doprava a platba Hmotnost: 0.05 kg

68 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na studené svařování tvrdých plastů. Více

Kód produktu: P00275 Doprava a platba Hmotnost: 0.05 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON PLASTIC 25 ml BISON PLASTIC 25 ml, Kód: 25358 Skladem více než 5 ks 68 Kč

Transparentní, voděodolné, silné lepidlo pro lepení tvrdých plastů.

Spoj je tvořen tzv. studeným svařením. Teplotám odolné lepidlo, které snese teploty až do +100°C.

 

ROZSAH POUŽITÍ:

Lepí moderní domácí syntetické materiály: ABS (telefony, mobilní telefony, počítače, elektrické nářadí, vysoušeče vlasů, atd.), tuhé PVC (pípy, trubky, okapy atd.), polykarbonát - Lexan® (žáruvzdorné plasty, vařiče, atd.), akrylátové sklo - Perspex®, Plexisklo® (zadní/přední světla automobilů). Není vhodné na PE, PP a teflon.

 

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepidlo v přiměřeném množství naneste na jednu plochu (množství lepidla není přímo úměrné kvalitě lepeného spoje) přitiskněte k sobě a fixujte několik sekund, nebo do úplného vytvrzení. Větší množství lepidla může dobu vytvrzení prodloužit.

 

TIP:

Pro lepení měkčených plastů použijte BISON VINYL PLASTIC.

 

UPOZORNĚNÍ:

Používejte při teplotách nad +5°C. Nežádoucí kapky okamžitě odstraňte acetonem. Skladujte na suchém a chladném místě. Minimální skladovatelnost je 24 měsíců.
Bezpečnostní upozornění

x
x

Signální slovo: NEBEZPEČÍ


Obsah nebezpečných látek: ethyl-acetát; butanon; aceton


H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P370+P378 - V případě požáru: K uhašení použijte Vodní mlha, Pěna odolná vůči alkoholu, Hasící prášek, Kysličník uhličitý..
P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Info

Traiva recenze