¨¨

BISON KIT UNIVERSAL 55 ml


ZTRADE s.r.o.

Univerzální kontaktní lepidlo. Více

Kód produktu: P00307 Doprava a platba Hmotnost: 0.075 kg

66 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Univerzální kontaktní lepidlo. Více

Kód produktu: P00307 Doprava a platba Hmotnost: 0.075 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON KIT UNIVERSAL 55 ml BISON KIT UNIVERSAL 55 ml, Kód: 25405 Skladem více než 5 ks 66 Kč

Mimořádně kvalitní univerzální kontaktní lepidlo na bázi chloroprénu pro rychlé, pevné a čisté lepení mnoha materiálů.

Má výbornou tepelnou odolnost od -40°C do +70°C. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí. Vydatnost cca 2-2,5 m2/litr lepidla.ROZSAH POUŽITÍ:Vhodné zejména pro lepení dřeva, dřevotřísky, plastů, keramiky, porcelánu, skla, kovů, kůže, filcu, korku, textilu, gumy, pěnových materiálů aj. Lepidlo není vhodné pro lepení PP, PE, pěnového polystyrénu a měkčeného PVC.NÁVOD K POUŽITÍ:Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné.MOKRÉ LEPENÍ: Pokud je minimálně jeden povrch porézní, stačí lepidlo nanést na jeden povrch, materiály spojit a zafixovat do vytvrzení lepidla - 24 hodin.KONTAKTNÍ LEPENÍ: Pokud jsou oba lepené materiály neporézní, lepidlo naneste na obě plochy lepeného materiálu. Nechejte 10 - 25 minut zavadnout. Všechno rozpouštědlo musí být odpařené!!! U hodně porézních materiálů můžete opakovat vícekrát – kůže, molitan, … Potom krátce a silně přitlačte k sobě. Po slepení již není možná korektura.DŮLEŽITÉ:Používejte v rozsahu teplot +15°C až +25°C. Po použití řádně uzavřete obal a uložte ho na suché, chladné místo chráněné před mrazem. Minimální skladovatelnost je 24 měsíců.TIP:Pokud se přilepí víčko, podržte ho chvíli pod teplou vodou.Bezpečnostní upozornění

x
x

Signální slovo: NEBEZPEČÍ


Obsah nebezpečných látek: methylcyklohexan; butanon; ethyl-acetát; Fenolová pryskyřice; aceton; kalafuna


H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P370+P378 - V případě požáru: K uhašení použijte Vodní mlha, Pěna odolná vůči alkoholu, Hasící prášek, Kysličník uhličitý..
P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
EUH208 - Obsahuje ... . Může způsobit alergickou reakci.

Info

Traiva recenze