BISON GLASS 2 ml - lepidlo na sklo

1 bod do věrnostního systému

ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na sklo. Lze použít i v kombinaci s kovy. Více

Kód produktu: P00276 Doprava a platba Hmotnost: 0.02 kg

178 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na sklo. Lze použít i v kombinaci s kovy. Více

Kód produktu: P00276 Doprava a platba Hmotnost: 0.02 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON GLASS 2 ml - lepidlo na sklo BISON GLASS 2 ml - lepidlo na sklo, Kód: 25360 Skladem poslední kus 178 Kč

Velmi pevné speciální transparentní lepidlo vytvrzující UV zářením na denním světle pro lepení skla a křišťálu.

Po vytvrzení má vysokou odolnost vůči UV záření a teplotě od -50°C do +130°C. Je také odolné vůči olejům, ředěným kyselinám a louhům. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí.

ROZSAH POUŽITÍ:

Lepidlo je vhodné pro lepení kombinací sklo - sklo a sklo - kov. Není vhodné pro lepení bezpečnostního skla.

NÁVOD K POUŽITÍ:

  1. Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné.
  2. Lepidlo naneste na jednu plochu lepeného materiálu.
  3. Okamžitě přitlačte k sobě a zafixujte.
  4. Nechejte působit sluneční záření až do vytvrzení lepidla (10 - 20 sekund).

Rychlost vytvrzení závisí na intenzitě denního světla. Ve tmě a při umělém osvětlení lepidlo nevytvrzuje vůbec. Lepený spoj dosáhne manipulační pevnosti po 5 minutách a funkční pevnosti po 10 minutách dle intenzity slunečního světla. Nevytvrzené lepidlo odstraňte acetonem, vytvrzené lepidlo pouze mechanicky. Skladujte v suchu, chladu a chraňte před účinkem denního světla. Nepoužívejte při teplotách pod + 10°C.

TIP:

Lepený předmět slepte na stole u zavřeného okna, pro vytvrzení okno otevřete a nechejte působit UV záření. Čím větší sluneční svit, tím rychlejší je reakce.
Bezpečnostní upozornění

x

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Obsah nebezpečných látek: 2-hydroxyethyl-methakrylát; 2-hydroxypropyl methakrylát; neopentyl glycol propoxylate diacrylate


H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Info

Traiva recenze