BISON EPOXY REPAIR AQUA 56 g

1 bod do věrnostního systému

ZTRADE s.r.o.

Epoxidová plastelína vhodná pro lepení vlhkých povrchů i pro přímé lepení pod vodou. Více

Kód produktu: P00316 Doprava a platba Hmotnost: 0.074 kg

138 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Epoxidová plastelína vhodná pro lepení vlhkých povrchů i pro přímé lepení pod vodou. Více

Kód produktu: P00316 Doprava a platba Hmotnost: 0.074 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON EPOXY REPAIR AQUA 56 g BISON EPOXY REPAIR AQUA 56 g, Kód: 25426 Skladem více než 5 ks 138 Kč

Je velmi kvalitní, velmi pevný a tvrdý dvousložkový lepící epoxidový tmel.

Je určen speciálně pro extrémní a stálé opravy ve vlhkém prostředí a pod vodou.

Lepící tmel nemá žádnou deformaci, nerezaví a je odolný vůči chemickým médiím a teplotám od -20°C do +120°C. Je možné ho obrábět, vrtat, frézovat a brousit a po vytvrdnutí natírat barvou.

ROZSAH POUŽITÍ:

Lepí, tmelí a vyplňuje trhliny a díry v betonu, dřevu, kovech a plastech. Vhodný pro opravy fitinků, potrubí, radiátorů, nádob na vodu, bazénů, závaží, toalet apod. Lepidlo je vhodné i pro aplikace pod vodou. Není vhodné pro lepení materiálů jako jsou PP, PE, PTFE a silikony.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepené části musí být čisté a odmaštěné. Odřízněte potřebné množství hmoty a odstraňte ochrannou fólii. Propracujte hmotu tak, aby měla stejnou barvu. Hmotu pevně vpracujte do opravovaného místa. Pro snazší práci je lepší pracovat s navlhčenými prsty, tmel se na ně nepřichytává. Zpracovatelnost plastelíny je 3-4 minuty v závislosti na teplotě. Manipulační pevnosti dosáhne po 7-10 minutách. Obrábět, vrtat, frézovat, brousit a přetírat lze po 60 minutách. Funkční pevnosti dosáhne po 24 hod. při pokojové teplotě. Minimální pracovní teplota je +15°C. Skladujte v suchu a chladu.
Bezpečnostní upozornění

x

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Obsah nebezpečných látek: epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost ≤700


H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H315 - Dráždí kůži.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování par.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Info

Traiva recenze