BISON CAR MIRROR 2 ml - na zpětná zrcátka

2 body do věrnostního systému

ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na zpětná zrdcátka. Více

Kód produktu: P00278 Doprava a platba Hmotnost: 0.02 kg

206 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Lepidlo na zpětná zrdcátka. Více

Kód produktu: P00278 Doprava a platba Hmotnost: 0.02 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON CAR MIRROR 2 ml - na zpětná zrcátka BISON CAR MIRROR 2 ml - na zpětná zrcátka, Kód: 25362 Skladem více než 5 ks 206 Kč

Velmi pevné speciální transparentní lepidlo pro lepení zpětných zrcátek na bezpečnostní sklo.

Sada je určena pro přilepení dvou zpětných zrcátek (obsahuje 2x mřížku a lepidlo).

Lepidlo je určeno pro lepení zrcátek, která mají kovovou patku. Pokud lepíte zrcátko s plastovou patkou, použijte BISON CAR TAPE. Odolává teplotám od -50°C do + 150°C.

ROZSAH POUŽITÍ:

Zpětná zrcátka s kovovou patkou.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné.

  1. Označte si lepené místo na bezpečnostním skle.
  2. Vystřihněte mřížku na rozměr patky zpětného zrcátka.
  3. Na patku zpětného zrcátka naneste dostatečné množství lepidla a přiložte drátěnou mřížku.
  4. Zpětné zrcátko přitlačte na označenou část bezpečnostního skla a fixujte minimálně 1 minutu.

Lepený spoj dosáhne manipulační pevnosti po 15 minutách a funkční pevnosti po 72 hodinách. Nevytvrzené lepidlo odstraňte acetonem, vytvrzené lepidlo pouze mechanicky. Skladujte v suchu a chladu.

DŮLEŽITÉ:

Nepoužívejte při teplotě nižší než +10°C.
Bezpečnostní upozornění

x
x

Signální slovo: NEBEZPEČÍ


Obsah nebezpečných látek: methakrylová kyselina, monoester s propan-1,2-diolem; akrylová kyselina; neopentyl glycol propoxylate diacrylate; 2'-fenylacetohydrazid


H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování par.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Info

Traiva recenze