Fotoluminiscenční pásky, kolečka a různé tvary jsou používány především na doplňkové označení únikových cest podle § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci) v návaznosti na § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 375/2017 Sb. musí být informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Značení musí upozornit unikající osoby na všechna nebezpečí, která osobám na únikové cestě mohou hrozit. Náraz na překážku nebo pád může znemožnit opuštění budovy připožáru. Schodiště, sloupy výstupky, označení hran schodišťových stupňů mezi tyto překážky patří především.