Lupa
---
svítící

Fotoluminiscenční barva, sprej, 400 ml

fotoluminiscenční, svítí ve tmě

NOVINKA SLEVA

 • DODAVATEL:TRAIVA s. r. o.

žlutá/ zelená
 • KÓD:
  15839
 • DOSTUPNOST:
  Na objednávku - do 14 dnů
 • CENA BEZ DPH:222.31 Kč
 • CENA S DPH:269.00 Kč
 • HMOTNOST:550 g
 • GTIN / EAN:8595631708897
 • ZÁRUKA:24 měsíců
15839

žlutá/ modrá
 • KÓD:
  15840
 • DOSTUPNOST:
  Skladem 1 Ks
 • CENA BEZ DPH:222.31 Kč
 • CENA S DPH:269.00 Kč
 • HMOTNOST:550 g
 • GTIN / EAN:8595631708903
 • ZÁRUKA:24 měsíců
15840

NEBEZPEČÍ: Obsahuje xylen (směs isomerů).
H224 Extrémně hořlavý.
H332/H312/H302 Zdraví škodlivý při vdechování, požití nebo kontaktu s pokožkou.
H315 + H319 Dráždí oči a kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
EuH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H336 Při vdechnutí výparů může dojít k ospalosti a závratím.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosah plamenů nebo zdrojů zapálení Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte na otevřený plamen nebo na jiný zdroj zapálení.
P251 Nádobka pod stálým tlakem. Nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití.
P262 Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
P270 Při používání nejezte, nepijte a nekuřte.
P271 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
P284 Používejte ochranné respirátory.
P301+310 Při požití: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo jeho štítek.
P370 + 378 V případě požáru použijte práškový HP, anhydrid uhlíku, pěnu odolnou proti alkoholu, rozprašovanou vodu (nedoporučujeme tlakovou vodu).
P410 + 412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
Vyrobeno ve Španělsku

Nanášejte na bílý povrch, abyste maximalizovali absorpci a později emisi světla. Zatřepejte výrobkem, zaslechnete zvuk míchacích kuliček, promíchejte produkt po dobu dvou minut. Stříkejte ze vzdálenosti přibližně 20 cm; nejprve horizontálně a pak vertikálně, aby se barva postřikem homogenizovala. Použijte několik vrstev, předchozí vrstvu nechejte vždy důkladně zaschnout, až dosáhnete požadovaného stupně jasu.
Fotoluminiscenční sprej svítící modře nebo zeleně.

Po dokončení nástřiku otočte sprej tryskou směrem dolů a několikrát krátce zmáčkněte. Tím dojde k pročištění trysky od barvy a zabráníte tak jejímu ucpání .

- Samolepka - Monomerická PVC fólie tl. 0,1 mm s permanentním bezbarvým polyakrylátovým lepidlem. Je určena pro dlouhodobé aplikace ve vnitřním i venkovním prostředí na rovné plochy bez prolisů. Separační papír: Papír potažený z jedné strany silikonem, s vynikajícími stíracími vlastnostmi.

- Plast tl. 0,5 mm - Tvrzená styrénová deska bílá s hladkým povrchem. Vyznačuje se zvýšenou tepelnou odolností, výbornou tvarovatelností, zvýšenou odolností výrobků vůči poškození rázem, velmi dobrými elektroizolačními vlastnostmi a dobrým povrchovým vzhledem.

- Hliník tl. 0,3 mm - Hliníkový plech o čistotě 99,8% s povrchovou úpravou proti povětrnosti. Velmi vysoká tuhost při nízké váze, hlubokotažný vysoká kvalita povrchu. Sněhově bílá barva podporuje brilanci a sytost natištěných barev.

- Aluten tl. 0,8 mm – Tvrdá hliníková slitina, odolná proti oxidaci ve venkovním prostředí. Potisk tabulky je proveden sítotiskem. Nejvyšší trvanlivost a kvalita.

Ideální pro bezpečnostní značení, ale také pro hobby použití.

Lidé také hledali: sprej, spreje, spray, luminiscentní, luminicentní, luminicenční

Zakázková výroba