Lupa

Provozní řády

Souhrn pravidel pro bezpečné používání určitého zařízení

Informativní tabulky bezpečných podmínek, možností úniku a bezpečnostních zařízení musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné.

Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

Tabulky k označení únikových cest a východů se umisťují se tak, aby nebylo pochyb o správnosti směru pohybu. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde je třeba změnit směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Správné značení únikových cest musí zamezit použití nevhodné cesty či dveří. Směry úniku osob, únikové a nouzové východy musí být označeny ve všech objektech, kde se může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Značení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa. Nicméně z hlediska bezpečnosti je vhodné, aby byly označeny i tyto východy.

Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

Místa první pomoci a bezpečnostní zařízení musí být označena nejen v samotném prostoru, ale také na trase k příslušnému zařízení.

Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Doporučujeme použít fotoluminiscenční značení. Bezpečnostní tabulky GlowStar po nasvícení intenzívně svítí až 15 hodin. Svítivost standardní tabulky (GlowStar GS) je 1200 mcd/m2 po nasvícení a 90 mcd/m2 po 10 minutách a překračuje normu DIN 4,5x. Pro důležité, nebo málo osvětlené prostory je lépe použít bezpečnostní tabulky s vysokou svítivostí (GlowStar Hi-Glow) kde svítivost tabulky je 6200 mcd/m2 po nasvícení a 350 mcd/m2 po 10 minutách a překračuje normu DIN 17,5x.

Zobrazuji 1 až 6 z 6 položek
safetutor